1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN a la xarxa social
 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD) BABY BITES, SL desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN en la mateixa. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.
 
2. Dades de menors d'edat o incapaços
 
L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN a la mateixa. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, LOVELY POCKET BCN adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial LOVELY POCKET BCN. LOVELY POCKE BCN quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.
 
3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer
 
L'usuari queda informat que LOVELY PCOKET BCN amb domicili social a AVDA. Generalitat, 26 Baixos- 08571 Torello (BCN), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de BABY BITES, SL en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.
4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment
 
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a LOLYPOCKET POCKET BCN a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de BABY BITES, SL amb la finalitat d'oferir informació de LOVELY POCKET BCN, per e-mail, fax , SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb BABY BITES, SL i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .
Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per LOVELY POCKET BCN per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.
 
L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN en aquesta xarxa social, pel que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals .
 
A través d'aquesta pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.
 
L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.
 
LOVELY POCKET BCN tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari-qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.
5. Identificació dels destinataris respecte dels quals LOVELY POCKET BCN tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
 
S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.
 
LOVEPLY POCKET BCN únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.
 
6. Altres tercers prestadors de serveis
 
LOVELY POCKET BCN adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial a aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços BABY BITES, SL remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.
 
7. Qualitat de les dades
 
LOVELY POCKET BCN adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN en la mateixa.
8. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
 
LOVELY POCKET BCN informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a BABY BITES, SL amb domicili social a AVDA.Generelitat nº6 2º2ª Torelló 08571 (BCN) o aquella que el substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a LOVELY POCKET BCN la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de LOVELY POCKET BCN a la xarxa social, per tal d'identificar-lo inequívocament.
 
9. Una altra informació d'interès

LOVELY POCKET BCN podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.
 
L'usuari pot contactar amb LOVELY POCKET BCN mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents dades de contacte:

LOVELY POCKET BCN
Domicili:Generelitat nº6 2º2ª Torelló 08571 (BCN)
E-mail: info@lovelypocketbcn.com
 
 Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.